rli-logo

Kontakt

Raiffeisen-Leasing
International GmbH

Am Stadtpark 3
1030 Vienna

Telefon: +43-1-71 707-2071
Fax: +43-1-71 707-762966
Contact details, Route planner

Pravno obavještenje

Kod otvaranja i/ili korištenja informacije, servisa, linkova, funkcija, aplikacija ili programa (u daljem tekstu : “sadržaja”) ponuđenih na ovoj web-stranici (u daljem tekstu: “web-stranici”), korisnik se ovim obavezuje pridržavati sljedećih uslova nabrojanih u produžetku:

Zakon o autorskim pravima:

Sadržaji ponuđeni na ovoj web-stranici i pod-stranicama su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Preuzimanje ili skladištenje aplikacija ili programa sadržanih na ovoj web-stranici i djelimična ili parcijalna reprodukcija, transmisija, modifikacija ili link sadržaja sa ove stranice može biti dopušteno jedino uz pismenu saglasnost od strane Raiffeisen Leasing International („RLI”).

Sadržaj ove stranice treba da služi iskjlučivo za informativne svrhe i ne treba biti stavljen u kontekst zaštite ili ponude da se kupi ili proda bilo koja vrsta investicijskog instrumenta koji podliježe obavezi pridržavanja pravila tržišta kapitala u Republici Austriji ili drugim jurisdikcijama. Svakoj konkretnoj investicijskoj odluci treba da prethodi sastanak sa investicijskim savjetnikom.

No solicitation or investment recommendation:

The contents of the Website shall serve only information purposes and shall not be considered a solicitation or an offer to buy or sell any type of investment instrument under Austrian capital market laws or under capital market laws of other jurisdictions. All concrete investment decisions should be preceded by an appointment with an investment advisor.

Informacijski sadržaj, hronologija informacija:

RLI je uložio napor da osigura pouzdanost u istraživanju informacija publikovanih na ovoj web-stranici, kao i selekciju korištenih izvora informacija. Pored toga, RLI ne preuzima odgovornost za korektnost, kompletnost, hronologiju ili neprekidnu raspoloživost informacija publikovanih na ovoj web-stranici ili u odnosu na korištene izvore informacija za istu.

Analize ili predviđanja (npr. u odnosu na tržišta, cijene, kompanije, itd.) publikovani na ovoj web-stranici bazirani su na raspoloživim informacijama i procjenama tržišta u vrijeme naglašeno u pojedinim publikacijama. Analize kompanija se mogu djelimično bazirati na informacijama uzetim direktno od tih kompanija i njihovih vlastitih izvora. Mi ne pretpostavljamo i ovdje izričitio isključujemo bilo kakvu odgovornost za korektnost, kompletnost ili aktuelne događaje opisane u predviđanjima.

Neki finansijski podaci (npr. cijene akcija na berzi) mogu u određenim slučajevima biti publikovani nakon proteka nekih vremenskih intervala, definisanih od strane prodavca informacija (uobičajeno oko 15 minuta). Nadalje, molimo da uzmete u obzir da su vremena bazirana na srednjeevropskom vremenu (GMT).

Zabrana pristupa usljed lokalne regulative:

U skladu sa važećim zakonima koji su na snazi u određenim jurisdikcijama ili u skladu sa regulativom nametnutom od strane tijela za sigurnosnu regulativu kapitalnih tržišta, neke od informacija publikovane na ovoj web-stranici (npr. berzanske analize) nisu adresirane za fizička lica. U cilju osiguranja i stupanja na snagu takvih lokalnih restrikcija, Raiffeisen International zadržava pravo da preduzme bilo koju (tehničku) mjeru, koja će omogućiti zabranu pristupa određenim informacijama ili segmentima informacija, koje su predmet gore navedenih zabrana. Dostavljanje informacija sadržanih na ovoj web-stranici, a koje predstavljaju predmet lokalnih restrikcija važećih u nekim zemljama, ka osobama pomenutim u okviru tih restrikcija može predstavljati kršenje sigurnosnih zakona ili drugih zakona u pomenutim zemljama.

Linkovi ka drugim web-stranicama ili URL od strane trećih lica:

Uz izuzetak slučajeva regulisanih u čl. 17 Zakona o elektronskom poslovanju važećeg u Republici Austriji, RLI ne preuzima bilo kakvu odgovornost za sadržaj web-stranica ili URL drugih ponuđača, čiji su linkovi vezani za ovu stranicu. Takođe, RLI ne preuzima odgovornost za neprekidnu raspoloživost ili punu funkcionalnost linkova na stranici od strane drugih ponuđača ili URL od strane trećih lica.

Izuzeće odgovornosti:

RLI ne daje nikakvu garanciju i ne preuzima odgovornost za bilo kakva oštećenja (uključujući direktna ili indirektna oštećenja, ili izgubljenu dobit) koja mogu nastati vezana za pristup ovoj web-stranici, otvaranje, pretragu sadržaja ove web-stranice ili pristup linkovima postavljenim na ovoj web-stranici ili URL od strane trećih lica. Ovo se takođe odnosi i na slučajeve u kojima mogućnost pojave ovakvih oštećenja može biti istaknuta ka RLI.

Nadalje, RLI ne preuzima odgovornost za tehničke prekide kao pad servera, operativne prekide ili neuspjeh prenosa podataka putem telekomunikacijiskih linkova i druge slične događaje, koji bi mogli voditi (privremeno) do nemogućnosti pristupa ovoj web-stranici u cjelini ili njenim dijelovima.

Skladištenje podataka o registraciji:

RLI zadržava pravo da određena područja na web-stranici učini dostupnim samo registrovanim korisnicima. Pri slanju kompletiranog formulara za registraciju on-line putem, korisnik potvrđuje kompletnost i korektnost dostavljenih podataka, te takođe potvrđuje da je istinito odgovorio na sva postavljena pitanja. Nadalje, pri slanju kompletiranog formulara za registraciju on-line putem, korisnik daje svoju saglasnost da se njegovi/njeni podaci elektronski procesuiraju od strane Raiffeisen International za interne potrebe i transmisiju podataka drugim kreditnim institucijama u okviru Raiffeisen bankarske grupacije, koje mogu takođe koristiti na taj način dobijene podatke u svojim poslovnim procesima.

Izmjena web-stranice:

RLI zadržava pravo da mijenja i uklanja određene sadržaje sa web-stranice u bilo koje vrijeme (ukoliko je potrebno i prije prethodnog obavještenja), posebno u slučajevima izmjene već postojećih sadržaja (u cijelosti ili djelimično), kao i da dodaje nove sadržaje.

Molimo takođe da obratite pažnju na opšte informacije u skladu sa čl. 5 austrijskog Zakona o elektronskom poslovanju.

Prodaja korištenih dobara:

Ukoliko nije eksplicitno naznačeno drugačije u oglasu publikovanom na ovoj web-stranici pri prodaji korištenih dobara, RLI se ne smatra ponuđačem dobara ponuđenih na prodaju. Ukoliko korisnik želi da dostavi neku ponudu za dobra oglašena na ovoj web-stranici, on to može učiniti klikom na tzv. „BID” dugme, pri čemu takva ponuda bez ikakve obligacije (za ponuđača, a i za RLI) može biti elektronski transferisana ka osobi koja je označena kao ponuđač. Odluka o prihvatu ponude i ulasku u kupoprodajni i ugovorni odnos sa korisnikom ove web-stranice je isključivo u naldežnosti ponuđača. Zato, RLI ne daje nikakve garancije, niti preuzima odgovornost da će određena ponuda biti prihvaćena i da će doći do zaključenja kupoprodajnog ugovora sa korisnikom.

RLI takođe ne može biti odgovoran za tehničko ili fizičko stanje izuzetih dobara ponuđenih za prodaju. Raiffeisen Leasing ne daje bilo kakvu garanciju za pomenuta dobra. Dobra bi trebala biti predata kupcu u skladu sa naznakama i datumom potpisa na protokolu o preuzimanju. U cilju prevazilaženja bilo kakvih sumnji u tehničko ili fizičko stanje ponuđenih dobara, Raiffeisen Leasing preporučuje potencijalnim kupcima pregled i procjenu dobara prije nego prihvate ponudu za prodaju.