rli-logo

Kontakt

Raiffeisen-Leasing
International GmbH

Am Stadtpark 3
1030 Vienna

Telefón: +43-1-71 707-2071
Fax: +43-1-71 707-762966
Contact details, Route planner

Upozornenie

Otvorením alebo používaním informácíí, článkov, aplikácií alebo programov (ďalej len „obsah“) ponúkaných na tejto webovej stránke (ďalej len „Webstránka“) sa užívateľ berie na vedomei a zaväzuje sa dodržiavať nižšie stanovené podmienky:

Autorské práva:

Obsah ponúkaný na tejto Westránke a príbuzenských webstránkach je obsahom práv chránených autorským právom. Sťahovanie alebo ukladanie aplikácií a programov z Webstránky (kompletných alebo ich častí ) kopírovanie, prenos, úprava, alebo prepájanie obsahu je možné vykonať iba s výslovným písomným súhlasom Raiffeisen Leasing International.

V súlade s rakúskym autorským právom a za predpokladu, že obsahujú upozornenie o autorskoprávnej ochrane alebo iné obdobné označenie chránené zákonom sú užívatelia sú oprávnený tlačiť, sťahovať alebo ukladať strany alebo častí strán tejto Webstránky.

Ponuka alebo odporúčanie na investovanie

Obsah tejto Webstránky slúži len pre potreby získania informácií a nepovažuje sa za ponuku na predaj alebo kúpu akéhokoľvek investičného nástroja v zmysle rakúskeho obchodného práva, raúskeho práva o kapitálových trhoch alebo iného práva o kapitálových trhoch alebo jurisdikcie. Všetky konkrétne rozhodnutia týkajúce sa investovania budú prejednané priamo s investičným poradcom.

Obsah a aktuálnosť informácií

RLI vynaložilo veľké úsilie na zabezpečenie spoľahlivých informácií uverejnených na tejto Webstránke ako zdrojov týchto informácií. Napriek uvedenému, RLI neručí za presnosť, kompletnosť, včasnosť alebo dostupnosť informácií uverejenených na tejto Webstránke ako ani za zdroje, ktoré boli použite na ich získanie.

Analýzy alebo odhady (napr. ohľadne trhov, cien, spoločností atď) zverejnené na tejto Webstránke sú tvorené na základe dostupných informáciách a hodnotenách trhu a vychádzajú z času, kedy sú tieto informácie a hodnoty uverejnené v pôvodných publikáciách. Analýzy spoločností sú informácií, ktoré priamo poskytujú jednotlivé spoločnosti. RLI preto nezodpovedá za presnosť, korektnosť alebo kompletnosť skutočností opísaných v analýzach.

Niketoré finančné dáta (napr.ceny na burze) môžu byť v určitých prípadoch publikované až po určitom časovom intervale určenom poskytovateľom prenosových dát ( obyčajne okolo 15 minút ). Vezmite prosím na vedomie, že väčšina určení času je zverejnená v GMT pásme.( Greenwich mean time )

Obmedzený vstup vzhľadom na miestne predpisy:

Vzhľadom na právne predpisy platné v rámci právnych poriadkoch niektorých krajín alebo platné v rámci predpisov o kapitálových trhoch a cenných papieroch, nie sú niektoré informácie publikované na Webstránke (napr. burzové analýzy) určené pre súkromné osoby. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie takýchto miestnych obmedzení, si Reifeisen International vyhradzuje právo použiť akékoľvek (technické) opatrenia, ktoré považuje za vhodné na to, aby boli takéto obmedzenia dodržané. Odovzdanie informácií zverejnených na tejto Webstránky, na ktoré sa vzťahuje takéto obmedzenie platné v niektorých krajinách osobe, na ktorú sa vzťahuje toto obmedzenie, môže viesť k porušeniu právnych predpisov týkajúcich sa cenných papieroch alebo iných právnych noriem platných v takýchto krajinách.

Linky na webové stránky tretej zainteresovanej strany( poskytovateľov )

S výnimkou prípadov ustanovených v § 17 rakúskeho zákona o elektronickom obchodovaní, RLI nezodpovedá za obsah uverejnený na webstránkach alebo URL-odkazy iných poskytovateľov, na ktorých linky táto Webstránka odkazuje. Taktiež RLI nezodpovedá za dostupnosť a funkčnosť týchto odkazov na webstránky alebo URL-odkazov tretích osôb.

Vylúčenie zodpovednosti

RLI neručí za prístup na Webstránku, otvorenie Webstránky, za jej funkčnosť a použitie ako aj za prístup, otvorenie, funkčnosť a použitie odkazov na iné webstránky alebo URL-odkazov a nie je zodpovedná za akúkoľvek škodu akéhokoľvek druhu (zahrňujúcu skutočnú škodu a ušlý zisk) vzniknutú v súvislosti s uvedenými úkonmi alebo nemožnosťou vykonania týchto úkonov. Uvedené sa taktiež vzťahuje na prípady, pri ktorých bolo RLI upoznornené na moznosť vzniku takýchto škôd.

RLI nie je zodpovedná za technické poruchy napr. poruchy servera, operatívne poruchy alebo zlyhania telekomunikačných spojení a iné poruchy, ktoré by mohli viesť k dočasnej nedostupnosti Webstránky alebo jej časti.

Uloženie registračných dát:

RLI si vyhradzuje právo vyčleniť prístup k určitým častiam Webstránky len pre zaregistrovaných užívateľov. Zaslaním kompletného online registračného formulára, užívateľ potvrdzuje kompletnosť, korektnosť a pravdivosť informácií, ktoré v ňom poskytol. Zaslaním takéhoto online registračného formulára dáva užívateľ súhlas, s tým že informácie, ktoré v ňom poskytol, môžu byť elektronicky spracované pre interné účely banky a ostatných spoločností v Raiffeisen Banking Group.

Zmeny na Webstránke

RLI si vyhraduzje právo kedykoľvek zmeniť alebo úplne Webstránku odstrániť (pokiaľ je to nevyhnutné aj bez predchádzajúcého upovedomenia), a to hlavne pri zmene obsahu (celého, alebo časti) alebo pridávania nových častí obsahu.

Žiadame týmto, aby užívatelia vzali na vedomie všeobecné informácie v zmysle ustanovenia § 5 rakúskeho zákona o elektronickom obchodovaní.

Predaj použitých predmetov:

Pokiaľ oznámenie vzťahujúce sa k predaju tovaru uverejnené na Webstránke neuvádza inak, RLI nemožno považovať za subjekt, ktorý ponúka na predaj tovar. Pokiaľ má užívateľ záujem vykonať ponuku z Webstránky môže tak urobiť kliknutím na BID tlačítko s tým, že táto jeho ponuka nie je záväzná (ani pre užívateľa ani pre RLI) a bude elektronicky poslaná na osobu, ktorá dala ponuku. Rozhodnutie o akceptovaní ponuky užívateľa a dohode o nákupe prebieha v úplnej diskrétnosti. Z tohto dôvodu RLI neručí za akceptáciu ceny užívateľom a následným nákupom produktu.

RLI nezodpovedá za technický a fyzický stav odobratých predmetov ponúkaných na predaj. Zároveň Raiffeisen Leasing neposkytuje žiadnu záruku na odobraté predmety. Predmety by mali byť odovzdané kupujúcemu v stave v akom stoja a ležia podpísaním preberacieho protokolu. Pre vylúčenie pochybností o technickom stave RLI potenciálnemu kupujúcemu týmto odporúča prehliadku technického stavu predmetu kúpy/tovaru pred samotným zrealizovaním nákupu.