rli-logoКонтакт

Raiffeisen-Leasing
International GmbH

Am Stadtpark 3
1030 Vienna

Телефон: +43-1-71 707-2071
Факс: +43-1-71 707-762966
Contact details, Route planner

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Чрез отваряне и/ или използване на информацията, услугите, функциите, приложенията или програмите (оттук нататък наричани „съдържание”), които се предлагат на този уебсайт (оттук нататък наричан „Уебсайтът”), потребителят се съгласява да бъде обвързан от условията и клаузите, посочени по-долу:

Авторско право:

Съдържанието, предлагано на този уебсайт и прилежащите му под-сайтове, е под закрилата на Авторското право. Свалянето или съхраняването на приложения или програми, съдържащи се на Уебсайта, както и тяхното цялостно или частично възпроизвеждане, предаване, изменение или свързване на съдържанието на Уебсайта, може да бъде позволено единствено с изричното и писмено съгласие на Райфайзен Лизинг Интернешънал (РЛИ).

Потребителите са оторизирани да отпечатват, свалят или съхраняват отделни страници или сегменти от този уебсайт, съгласно разпоредбите на Австрийското авторско право и само ако авторското уведомление или другите обозначения, защитени от правото не са нито премахнати, нито променени.

Информацията в сайта не представлява оферта или инвестиционна препоръка:

Съдържанието на уебсайта следва да служи само за информационни цели и не може да се счита за оферта към клиенти или предложения за закупуване или продажба на какъвто и да било документ съгласно Австрийския закон за капиталовия пазар или съгласно закони на други юрисдикции. Всички конкретни инвестиционни решения следва да бъдат предшествани от предварително споразумение с инвестиционен съветник.

Съдържание и актуалност на информацията:

РЛИ е направила всичко възможно да осигури надеждност при търсене на информация, публикувана на Уебсайта, както и при селектирането на използвания източник. Въпреки това РЛИ не поема никаква отговорност за коректността, пълнотата или непрекъснатия достъп до информацията, достъпна на този уебсайт или що се отнася до използвания източник на информацията.

Анализи или прогнози (напр. свързани с пазари, цени, компании и т.н.) публикувани на Уебсайта са базирани на наличната информация и оценката на пазара в този момент, обявени в съответни публикации. Анализите на компаниите могат да бъдат осигурени отчасти от информацията, взета директно от съответните източници, собственост на компаниите. Ние не поемаме и оттук категорично изключваме всякаква отговорност относно коректността, пълнотата или актуалното съществуване на събитията описани в прогнозата.

Определени финансови данни (напр. цени на фондовата борса) могат в определени случаи да бъдат публикувани едва след известен период от време съобразно изискванията на организацията, предоставяща тези данни (обикновено около 15 минути). Следва да се има предвид, че повечето от данните за часове са съобразно времето по Гринуич (GMT).

Ограничен достъп в зависимост от местните закони:

Поради прилаганото право в някои юрисдикции или правилата, наложени от капиталовия пазар или от властите за сигурност, е възможно част от информацията публикувана на Уебсайта (напр. анализи на ценни книжа) да не е адресирана до частни лица. За да осигури прилагането на такива местни ограничения на достъпа, Райфайзен Интернешънал запазва правото си да предприеме всички (технически) средства, които смята за подходящи да ограничат такава информация или сегмент от информация, предмет на горепосочените ограничения. Предаването на информация, съдържаща се на Уебсайта, която е обект на валидни местни ограничения на достъпа в определени държави, до лица, посочени в съответните ограничения, може да съставлява нарушение на правилата за сигурност или на други закони на упоменатите държави.

Линкове към уебсайтове или URLs на трети страни доставчици:

С изключение на случаите, предвидени в § 17 от Австрийския Закон за електронната търговия, РЛИ не поема никаква отговорност за съдържанието на уебсайтовете или URLs на други доставчици, към които са налице линкове в сайта РЛИ не поема отговорност и за непрекъснатия достъп или пълната функционалност на линковете към уебсайтовете или URLs на трети страни.

Изключване на отговорността:

РЛИ не дава гаранция и не поема отговорност за каквито и да било вреди (включително последващи или непреки вреди или пропуснати ползи), свързани с достъпа до Уебсайта, отварянето, използването или поставянето под съмнение на съдържанието на Уебсайта или във връзка с линковете, свързващи Уебсайта с уебсайтове или URLs на трети страни. Това се отнася и за случаите, в които възможността от претърпяване на такива загуби е посочена към РЛИ.

РЛИ не отговаря и при технически разрив като повреда на сървъра, оперативен разрив или невъзможност на телекомуникационните линкове и при други подобни събития, които могат да доведат до (временна) невъзможност за достъп до Уебсайта като цяло или до негови отделни части.

Съхранение на регистрационни данни:

РЛИ си запазва правото да създава определени пространства на Уебсайта си, достъпни само за регистрирани потребители. Чрез пращане на попълнена online регистрационна форма, потребителят потвърждава пълнотата и коректността на посочените данните, също така потвърждава верността на отговорите на зададените въпроси. Чрез пращане на попълнена online регистрационна форма, потребителят декларира и неговото/ нейното съгласие за електронното завеждане на неговите/ нейните регистрирани данни от Райфайзен Интернешънал едновременно за вътрешно- банковите организационни цели и за предоставянето им на други финансови и кредитни институции в рамките на банковата група Райфайзен, които от своя страна имат право да обработват, предават или използват тези данни.

Промени в Уебсайта:

РЛИ си запазва правото да променя или премахне Уебсайта по всяко време (ако е необходимо и без предварително уведомяване), по специално що се отнася до промяната на съществуващото съдържание (в цялост или отчасти) и прибавяне на ново съдържание.

В тази връзка следва да имате предвид и общата информация, осигурената съгласно § 5 от Закона за електронната търговия.

Продажба на използвани продукти:

Освен ако не е изрично посочено друго в съобщението, публикувано на Уебсайта за продажбата на продукти, РЛИ не бива да бъде смятана за предложител на продуктите, предложени за продажба. Ако потребител желае да предложи цена за определена оферта, която е публикувана на Уебсайта, то той може да стори това чрез натискане на бутона „Наддаване”, което предложение на цена ще бъде предадено (без всякакво задължение както за наддавача, така и за РЛИ) електронно на лицето, посочено като предложител. Решението дали да приеме цената, предложена от потребителя и дали да сключи договор за продажба с него е изцяло по преценка на предложителя. Поради това РЛИ не дава никаква гаранция нито поема отговорност, че съответният предложител ще приеме предложената цена на потребителя и че ще сключи договор с него.

РЛИ не носи отговорност за техническото или физическо състояние на придобитите обратно продукти предложени за продажба. РЛИ също не дава гаранция за посочените продукти. Продуктите следва да бъдат предадени на купувача, такива каквито са към датата на подписване на приемо- предавателния протокол. За да бъде избегнато съмнение относно техническото или физическо състояние на продуктите, Райфайзен Лизинг горещо препоръчва потенциалните купувачи първо да проверяват продуктите, преди да приемат продажното предложение.